Especialitats JurídiquesLABORAL


DIRIGIT A EMPRESES / TREBALLADORS AUTÒNOMS:

 • Defensa jurídica en procediments contenciosos per extincions, acomiadaments, suspensió de contractes tant individuals com col·lectives.
 • Prevenció  i anàlisis de la dimensió de la plantilla, per reducció de costos en futures reestructuracions.
 • Establiments de protocols en les facultats de direcció de l’empresa (confidencialitat, ús eines telemàtiques i de comunicació,  sistemes de control d’activitat vídeo GPS, flexibilitzacions horàries, dret a desconnectar del treball…)  
 • Assessorament, anàlisis de l’aplicació del règim disciplinari de l’empresa, amb defensa judicial de sancions.
 • Defensa en tot tipus de reclamacions de quantitats i reconeixements de Dret (vacances, conciliacions de vida familiar, permisos ).
 • Assessorament i anàlisis en flexibilització horària i conciliació de vida familiar.
 • Assessorament i anàlisis en l’adequació de l’empresa a la legislació laboral, canvis, i pràctiques laborals legals del moment per millorar i evitar els problemes de les relacions laborals .
 • Assessorament, preparació i assistència en actuacions de control per l’autoritat laboral (Inspecció de Treball i Seguretat Social) en tots els àmbits laborals.

 DIRIGIT A TREBALLADORS :

 • Defensa jurídica en procediments d’acomiadaments tant individuals com col·lectius, sancions disciplinàries.
 • Defensa en tot tipus de reclamacions de quantitats i reconeixements de Dret (vacances, conciliacions de vida familiar, permisos guarda familiar , dret a desconnectar, modificacions substancials del contracte ).
 • Anàlisis de les condicions laborals del treballador ( retribucions,  horaris, descansos, vacances, permisos...) amb assistència davant òrgans de control.

SEGURETAT SOCIAL,  ACCIDENTS LABORALS i PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


DIRIGIT A EMPRESES / TREBALLADORS AUTÒNOMS:

 • Intervenció en tot tipus de judicis contenciosos de prestacions de Seguretat Social que puguin afectar l’empresa.
 • Defensa y prevenció de possibles recàrrecs de prestacions  i sancions per falta de mesures de seguretat en ACCIDENTS LABORALS o incompliments de normativa de prevenció amb preparació i  assistència en actuacions inspectores i procediments administratius i judicial  derivats dels sinistres tant de prestacions de la Seguretat Social com indemnitzacions per danys.
 • Assessorament en períodes d’incapacitats temporals o permanents de treballadors, i  seguiment de processos de prestacions per part de treballadors.

DIRIGIT A TREBALLADORS  :

 • Assessorament en obtenció  i reclamació de prestacions a la Seguretat Social jubilació (informe de data d’efectes i imports pensió) tot grau d’ incapacitats permanents, incapacitat temporal,  prestacions per defuncions.
 • Intervenció en tot tipus de judicis contenciosos de prestacions de Seguretat Social, impugnacions alta I.T.,infracotitzacions.
 • Reclamacions y assessorament en ACCIDENTS LABORALS en àmbit judicial i òrgans de control Inspecció de Treball i Seguretat Social . Assistència en els procediments administratius i judicial  tant de prestacions de la Seguretat Social com indemnitzacions per danys.


CIVIL


 • Assessorament i Redacció de contractes (compravendes, arrendaments urbans, rústics...) Desnonaments i reclamacions . Reclamacions de quantitats , incompliments contractuals, danys i perjudicis.
 • Reclamacions de responsabilitat civil
 • Reclamacions de responsabilitat civil derivat d’accidents de circulació (danys, lesions )
 • Herències i assessorament en la successió.
 • Immobiliari, dret registral, Relacions i conflictes de veïnatge.
 • Impugnació de clàusules abusives.

FAMILIA


 • Divorcis, separacions, nul·litats matrimonials, incompliments de Convenis.
 • Parelles de fet
 • Procediments d’incapacitats, de tutela i curatela.
 • Reconeixement a Espanya de Sentencies estrangeres en matèria de família (Exequator)
 • Impugnació o reclamació de filiació, adopcions, pactes pre-matrimonials.

ADMINISTRATIU


 • Assessorament davant tots els àmbits de les Administracions Públiques (locals, autonòmiques, estatals) , amb defensa i interposició de recursos administratius i contenciosos.
 • Urbanisme (dret immobiliari, registral, cadastral i de l`Edificació) Expropiacions forçoses.
 • Procediments en concursos i licitacions públiques.
 • Responsabilitat patrimonial imputable a l’Administració pública.
 • Dret Administratiu sancionador.

ESTRANGERIA:

 • Autoritzacions de residencia i treball per tot tipus de circumstancies incloses les excepcionals (Arrelament social, laboral i familiar, víctimes de violència de gènere ...) estudis, no lucratives, per raons d’interès econòmic...
 • Dret d’asil i refugiats.
 • Procediments sancionadors en Dret d’estrangeria
 • Nacionalitat Espanyola (Assessorament legal, tramitació integral i recursos contra denegacions en via administrativa i judicial).

PENAL


 • Defensa en tot tipus de delicte penal.
 • de l’acusació particular en tot tipus de delicte penal.
 • Jurisdicció de menors.
 • Reclamacions responsabilitat derivat del Dret de la circulació ( accidents de tràfic, amb reclamació de lesions i danys materials)
 • Violència Domèstica.
 • Delictes derivats de les noves tecnologies.
 • Dret penitenciari.
 • Peticions Indults.
 • Responsabilitat civil derivada del delicte.
 • Cancel·lació antecedents penals i policials.

MERCANTIL


 • Assessorament en àmbit societari en  dificultats de viabilitat, insolvència, anàlisi de la situació i presentació de concursos de creditors, o representació de empreses creditores en concursos.
 • Assessorament en reclamacions a la societats o entre socis.
 • Assessorament en temes de propietat industrial, registres de marques o productes.