Avís legal i política de privacitat

En compliment del deure de la informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem que el contingut d’aquesta pàgina web. /sanzadvocats.com (d’ara endavant, la “Web”) pertany a Sanz Advocats amb domicili social a Ctra. Santa Eugènia 102 b Entr 1a (Espanya) i amb CIF núm. 40324170H. Aquest avís legal regula les condicions d’ús del portal d’esmentat d’Internet.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés, la navegació i l’ús de la següent pàgina web https://sanzadvocats.com, que Sanz Advocats, posarà a disposició dels usuaris d’Internet. Per tant, l’accés a aquesta implica l’adquisició de la condició d’usuari i, així, l’acceptació de les condicions d’ús del web. En cas de desacord amb les condicions cal abstenir-se de l’ús del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Sanz Advocats.

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Sanz Advocats. El lloc web proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en el correcte ús del lloc web.

L’ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per Sanz Advocats, a la web o als seus continguts.

Sanz Advocats es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

Responsabilitats I Garanties

Sanz Advocats declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el funcionament correcte del web així com l’absència de virus i components perjudicials. No obstant això, Sanz Advocats. No es pot fer responsable de les situacions següents que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
 • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que es pugui produir.
 • L’absència de virus i/o altres components nocius.
 • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Sanz Advocats.
 • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, Sanz Advocats no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que s’incloguin al lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es faci de forma diligent.
 • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
 • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
 • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Sanz Advocats podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. En conseqüència, Sanz Advocats no serà, en cap cas, responsable per qualsevol dany i perjudici que pugui derivar de la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o de la interrupció en el funcionament del lloc web. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Sanz Advocats comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Sanz Advocats. Es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que puguin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Política d’enllaços

Sanz Advocats no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Política de propietat intel·lectual i industrial

Sanz Advocats és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això tots els continguts, el disseny gràfic i els codis que formen part de https://sanzadvocats.com són de titularitat exclusiva de Sanz Advocats. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se’n citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Sanz Advocats.

Sanz Advocats no concedeix cap autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió , llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Sanz Advocats. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de Sanz Advocats serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Sanz Advocats es reserva el dret d’exercitar davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Clàusula de protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa els usuaris que les seves dades seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat de Sanz Advocats amb la finalitat eventualment, poder dur a terme els serveis contractats.

En compliment de la normativa vigent, Sanz Advocats informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els serveis prestats.

Així mateix, les dades es tractaran de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Sanz Advocats es compromet a adoptar totes les mesures tècniques i de seguretat raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o no veraços.

D’acord amb la normativa en protecció de dades els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal així com renunciar al consentiment prestat per al seu tractament. La petició s’haurà d’adreçar al correu electrònic següent sanzadvocats@sanzadvocats.com.

Reserva del dret a modificar aquest avís legal

Sanz Advocats es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa, per motius tècnics, per canvis en els serveis oferts per Sanz Advocats o per decisions estratègiques de la companyia. En aquests casos s’avisarà a la present pàgina web amb antelació prudencial els canvis que es produeixin i a partir de quan començaran a tenir plens efectes.

Si l’usuari no està conforme amb els canvis, haureu de deixar d’utilitzar el lloc web. La utilització del lloc web després de la realització dels canvis suposarà la seva acceptació pels usuaris.

Nul·litat

Si alguna de les presents disposicions es considera nul·la, invàlida o inaplicable, aquesta disposició (o la part que es declari nul·la, invàlida o no aplicable) queda invalidada, sense que això afecti la validesa i l’aplicabilitat de les disposicions restants.

Contacta amb nosaltres

Per contactar amb nosaltres podeu fer-ho a l’adreça a dalt indicada i també telefònicament al número indicat a la web.

Política de privacitat

De conformitat amb el que s’estableix als arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), i per això es regula el dret d’informació a la recollida de dades, us informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualssevol altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament titularitat de Sanz Advocats amb domicili social Ctra. Santa Eugènia 102 b Entr 1a, proveïda de CIF 40324170H.

Quina presència té a les xarxes socials?

Sanz Advocats compta amb els següents perfils a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Linkedin, Youtube, Blog i Newsletter).

Es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que facin comentaris a través de les mateixes. Així mateix, d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic Sanz Advocats s’exonera de qualsevol mena de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors a les seves xarxes socials.

Sanz Advocats podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per informar els usuaris de temes que consideri del seu interès.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que pot arribar a proporcionar l’usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, càrrec, rol, correu electrònic i/o número de telèfon.
 • Dades comptables: número de compte, targeta bancària, etc.

Per què i per què tractem les teves dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

 • La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis de plataforma educativa que ofereix Sanz Advocats. Les dades es poden tractar per respondre a les sol·licituds d’informació sobre aquests serveis.
 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari de la pàgina web per sol·licitar informació es recol·lecta per estudiar la possibilitat de contactar amb nosaltres.
 • La pàgina web informa a través de vídeos identificatius.
 • La pàgina web té un bloc per poder pujar i compartir històries d’interès per als usuaris.
 • Per gestionar i mantenir la vostra candidatura a ocupar un lloc de treball a Sanz Advocats, quan ens envieu la vostra sol·licitud de participació en un procés de selecció. Aquest tractament està basat en el consentiment de l’Usuari i en l’interès legítim i mutu de Sanz Advocats i l’Usuari, com s’indica a la informació sobre privadesa que l’Usuari ha d’acceptar prèviament a l’enviament de la seva candidatura.

Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i Operacions de Tractament (RAT) titularitat de Sanz Advocats. Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb allò establert al RGPD i la LOPDGDD, és per això que Sanz Advocats ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa a l’usuari de la possibilitat de retirar-ne el consentiment en el cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades es pot fonamentar en les bases legals següents:

 • Consentiment exprés per part dels usuaris en la compleció dels formularis per rebre comunicacions comercials per part de Sanz Advocats.
 • Interès legítim: consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web romangui segura, així com ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els nostres serveis. Totes les accions es fan per tal de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació i eventual contractació.
 • Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, col·laboració amb les autoritats públiques i/o eventuals reclamacions de tercers.

Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació sigui necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions potencials; sempre que ho permetés la legislació aplicable.

Sanz Advocats es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-les degudament a les nostres bases de dades.

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

De manera general, Sanz Advocats no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què aquests es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a Sanz Advocats, amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/ o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

En aquests casos, ens assegurem que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Sanz Advocats procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa. Els tercers amb què Sanz Advocada contracta tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

En aquells casos en què la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment de les esmentades obligacions legals.

Sanz Advocats comunica dades a proveïdors externs, com a encarregats de tractament, per dur a terme determinats serveis:

Quins drets t’hi assisteixen i com els pots exercir?

Podeu adreçar les vostres comunicacions i exercitar els vostres drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: sanzadvocats@sanzadvocats.com

En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pots sol·licitar:

 • Dret d’accés: podeu demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi a les teves dades personals.
 • Dret de supressió i oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se que se segueixin tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basen únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·liciteu que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades, pots presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades a través de qualsevol dels formularis incorporats a la web, exonerant Sanz Advocats de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis que empleni.

Sanz Advocats no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera Sanz Advocats de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Sanz Advocats sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a ella.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les vostres dades personals?

Sanz Advocats ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Sanz Advocats. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per això, Sanz Advocats no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Sanz Advocats de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Sanz Advocats.

Com tractem les dades dels menors?

Com a regla general, Sanz Advocats tractarà dades de menors d’edat per a l’emmagatzematge i el manteniment d’aquestes dades a la plataforma educativa de la qual és Responsable del Tractament. Signant amb els centres educatius els contractes d’encarregats de tractament necessaris per garantir la protecció i la seguretat d’aquestes dades.

Com utilitzem les galetes?

El lloc web i les xarxes socials de Sanz Advocats utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la navegació per les mateixes. Les galetes són fitxers físics d’informació que s’allotgen al mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les galetes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies.

Política de Seguretat Interna
Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les vostres dades personals s’han vist greument afectades en un termini màxim de 72 hores. A més, es notificarà als usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat.

Modificació de la política de privadesa

Aquesta política de privadesa es pot modificar. Et recomanem que revisis la política de privadesa amb certa periodicitat.