Especialitats jurídiques

Especialitats jurídiques

Serveis

Laboral

Civil

Familiar

Administratiu

Penal

Mercantil

Laboral

DIRIGIT A EMPRESES / TREBALLADORS AUTÒNOMS:

 • Defensa jurídica en procediments contenciosos per extincions, acomiadaments, suspensió de contractes tant individuals com col·lectives.
 • Prevenció i anàlisis de la dimensió de la plantilla, per reducció de costos en futures reestructuracions.
 • Establiments de protocols en les facultats de direcció de l’empresa (confidencialitat, ús eines telemàtiques i de comunicació, sistemes de control d’activitat vídeo GPS, flexibilitzacions horàries, dret a desconnectar del treball…)
 • Assessorament, anàlisis de l’aplicació del règim disciplinari de l’empresa, amb defensa judicial de sancions.
 • Defensa en tota mena de reclamacions de quantitats i reconeixements de
 • Dret (vacances, conciliacions de vida familiar, permisos).
  Assessorament i anàlisis en flexibilització horària i conciliació de vida familiar.
 • Assessorament i anàlisis en l’adequació de l’empresa a la legislació laboral, canvis, i pràctiques laborals legals del moment per millorar i evitar els problemes de les relacions laborals.
 • Assessorament, preparació i assistència en actuacions de control per l’autoritat laboral (Inspecció de
 • Treball i Seguretat Social) en tots els àmbits laborals.

DIRIGIT A TREBALLADORS:

 • Defensa jurídica en procediments d’acomiadaments tant individuals com col·lectius, sancions disciplinàries.
 • Defensa en tota mena de reclamacions de quantitats i reconeixements de Dret (vacances, conciliacions de vida familiar, permisos guarda familiar, dret a desconnectar, modificacions substancials del contracte).
 • Anàlisis de les condicions laborals del treballador (retribucions, horaris, descansos, vacances, permisos…) amb assistència davant òrgans de control.

SEGURETAT SOCIAL, ACCIDENTS LABORALS I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

DIRIGIT A EMPRESES / TREBALLADORS AUTÒNOMS:

 • Intervenció en tota mena de judicis contenciosos de prestacions de Seguretat Social que puguin afectar l’empresa.
 • Defensa i prevenció de possibles recàrrecs de prestacions i sancions per falta de mesures de seguretat en ACCIDENTS LABORALS o incompliments de normativa de prevenció amb preparació i assistència en actuacions inspectores i procediments administratius i judicial derivat dels sinistres tant de prestacions de la Seguretat Social com indemnitzacions per danys.
 • Assessorament en períodes d’incapacitats temporals o permanents de treballadors, i seguiment de processos de prestacions per part de treballadors.

DIRIGIT A TREBALLADORS:

 • Assessorament en obtenció  i reclamació de prestacions a la Seguretat Social jubilació (informe de data d’efectes i imports pensió) tot grau d’incapacitats permanents, incapacitat temporal,  prestacions per defuncions.
 • Intervenció en tota mena de judicis contenciosos de prestacions de Seguretat Social, impugnacions altes I.T., infracotitzacions.
 • Reclamacions i assessorament en ACCIDENTS LABORALS en àmbit judicial i òrgans de control Inspecció de Treball i Seguretat Social. Assistència en els procediments administratius i judicial  tant de prestacions de la Seguretat Social com indemnitzacions per danys.

Civil

 • Assessorament i Redacció de contractes (compravendes, arrendaments urbans, rústics…) Desnonaments i reclamacions. Reclamacions de quantitats, incompliments contractuals, danys i perjudicis.
 • Reclamacions de responsabilitat civil
  Reclamacions de responsabilitat civil derivat d’accidents de circulació (danys, lesions)
 • Herències i assessorament en la successió.
 • Immobiliari, dret registral, Relacions i conflictes de veïnatge.
 • Impugnació de clàusules abusives.

Família

 • Divorcis, separacions, nul·litats matrimonials, incompliments de Convenis.
 • Parelles de fet
 • Procediments d’incapacitats, de tutela i curatela.
 • Reconeixement a Espanya de Sentencies estrangeres en matèria de família (Exequator)
 • Impugnació o reclamació de filiació, adopcions, pactes pre-matrimonials.

Administratiu

 • Assessorament davant tots els àmbits de les
 • Administracions públiques (locals, autonòmiques, estatals) , amb defensa i interposició de recursos administratius i contenciosos.
 • Urbanisme (dret immobiliari, registral, cadastral i de l’Edificació) Expropiacions forçoses.
 • Procediments en concursos i licitacions públiques.
 • Responsabilitat patrimonial imputable a l’Administració pública.
 • Dret Administratiu sancionador.

ESTRANGERIA:

 • Autoritzacions de residència i treball per tota mena de circumstàncies incloses les excepcionals (Arrelament social, laboral i familiar, víctimes de violència de gènere …) estudis, no lucratives, per raons d’interès econòmic…
 • Dret d’asil i refugiats.
 • Procediments sancionadors en Dret d’estrangeria
 • Nacionalitat Espanyola (Assessorament legal, tramitació integral i recursos contra denegacions en via administrativa i judicial).

Penal

 • Defensa en tota mena de delicte penal.
 • De l’acusació particular en tota mena de delicte penal.
 • Jurisdicció de menors.
 • Reclamacions responsabilitat derivada del Dret de la circulació (accidents de tràfic, amb reclamació de lesions i danys materials).
 • Violència Domèstica.
 • Delictes derivats de les noves tecnologies.
 • Dret penitenciari.
 • Peticions Indults.
 • Responsabilitat civil derivada del delicte.
 • Cancel·lació antecedents penals i policials.

Mercantil

 • Assessorament en àmbit societari en dificultats de viabilitat, insolvència, anàlisi de la situació i presentació de concursos de creditors, o representació d’empreses creditores en concursos.
 • Assessorament en reclamacions a les societats o entre socis.
 • Assessorament en temes de propietat industrial, registres de marques o productes.

Podem ajudar-te?

Contacta’ns per a rebre més informació sobre els nostres serveis